Обществени поръчки (до 15.04 2016 година)

„Открита процедура за възлагане на обществена порчъка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детско и социално заведения в община Искър и за осигуряване на топъл обяд и училищен плод, по обособени позиции“. - 710912

29.01.2016 16:45:00

СЪОБЩЕНИЕ: На 11.03.2016 година е публикувано решение за промяна в документацията и в първаначално обявените срокове на обществената поръчка. Променените и актуални файлове са в червен цвят.