Събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Енергийно обследване на улично осветление на населените места в община Искър, включващo три обособени позиции”

Методика - ОП 3

08.09.2016 17:15:00

Методика - ОП 2

08.09.2016 17:14:00

Методика - ОП 1

08.09.2016 17:13:00

Обява

08.09.2016 17:05:00

Заповед

08.09.2016 17:04:00