Събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка с предмет: Възстановяване на кабелната система за видеонаблюдение в с. Староселци.

Образци

17.08.2016 14:18:00

Обява

17.08.2016 13:33:00

Заповед

17.08.2016 13:27:00