Събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на контейнери за смет тип Бобър и кофи за смет тип Мева за нуждите на община Искър”

Образци

16.08.2016 14:38:00

Обява

16.08.2016 14:34:00

Заповед

16.08.2016 14:33:00