Събиране на оферти с обява за възлагане с обява на обществена поръчка с предмет: „Доставка на гориво и ГСМ за МПС, обслужващи Общинска администрация гр. Искър и звената към нея”