Събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на Поликлиника гр. Искър”.

Образци

13.07.2016 16:29:00