Реконструкция и рехабилитация на общински път PVN1080 - / II –13, Кнежа – Искър / – Граница общ. (Кнежа – Искър) – Долни Луковит / III-137/ с Изграждане на канална мрежа за оптични кабели за широколентов достъп Изменение по чл. 154, ал.2 от ЗУТ

5. ЕЕДОП

05.02.2020 15:21:58