11.Потвърждение от АОП

Относно: Потвърждение за вписване на електронно подписани документи в Регистъра на обществените поръчки

Уважаеми дами и господа,

Уведомяваме Ви, че в Регистъра на обществените поръчки са вписани следните документи, подписани цифрово от Вас:

Изходящ номер и дата на документа: Вид на документа: Предмет на поръчката: Входящ номер и дата на АОП: Дата на вписване/публикуване: Уникален идентификационен номер на документа:
1 15-14-31/01.04.2020 г.  Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) Предмет на настоящата обществена поръчка е извършване на спешен/авариен ремонт на обект: „Покривно покритие на сградата на Общинска администрация - гр. Искър“, находяща се на ул.“Георги Димитров“ №38, гр.Искър. Ремонтни дейности по покривното покритие, които ще се извършат с настоящата поръчка са следните: - Отстраняване на накъсаната хидроизолация; - Наковаване на дървена скара върху старата ламарина; - Монтаж на нова ЛТ ламарина; - Обшивка на съществуващия стоманобетонов борд с поцинкована ламарина; Подробно описание на всички предвидени дейности се съдържа в приложената към документацията Техническа спецификация и приложената към нея количествена сметка. Е-31-00-018830/01.04.2020 г.  01.04.2020 г.  970566Забележки:
1. В случай, че документът е решение за откриване на процедура, подлежаща на публикуване в ОВ на ЕС, той ще бъде публикуван в РОП заедно със съответното обявление за поръчка.
2. Когато по процедурата има предишни вписвания, моля проверявайте коректността на посочения уникален номер на поръчката.

  С уважение:
Дирекция “Регистър и мониторинг на обществените поръчки”
Агенция по обществени поръчки
www.aop.bg