18. Потвърждение за вписване на електронно подписани документи в Регистъра на обществените поръчки


Уважаеми дами и господа,

Уведомяваме Ви, че в Регистъра на обществените поръчки са вписани следните документи, подписани цифрово от Вас:

Изходящ номер и дата на документа: Вид на документа: Предмет на поръчката: Входящ номер и дата на АОП: Дата на вписване/публикуване: Уникален идентификационен номер на документа:
1 15-14-3/30.01.2020 г.  Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на проект: „Благоустрояване парково пространство, обновяване на открит обект за спортна дейност и изграждане на площадки за игра“, гр. Искър, община Искър, включващ следните етапи: І етап - „Благоустрояване на парково пространство и изграждане на площадки за игра" в гр. Искър, Община Искър”. ІІ етап - (Опция)„Ремонт на открит обект за спортна дейност" в гр. Искър, Община Искър”-Етапа ще се изпълни след осигуряване на средства от страна на възложителя по реда на чл. 182, ал. 1, т. 4 от ЗОП! В обхвата на обществената поръчка се включват дейностите по упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ в задължителния обхват, регламентиран в чл.168, ал. 1, ал. 3 и ал. 6 от ЗУТ.Подробно описание на всички предвидени дейности се съдържа в приложената към документацията техническа спецификация. Е-31-00-003758/30.01.2020 г.  30.01.2020 г.  957274Забележки:
1. В случай, че документът е решение за откриване на процедура, подлежаща на публикуване в ОВ на ЕС, той ще бъде публикуван в РОП заедно със съответното обявление за поръчка.
2. Когато по процедурата има предишни вписвания, моля проверявайте коректността на посочения уникален номер на поръчката.


  С уважение:
Дирекция “Регистър и мониторинг на обществените поръчки”
Агенция по обществени поръчки