Юни 2024
ПоВтСрЧвПтСъНе
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

2. Потвърждение за вписване на електронно подписани документи в Регистъра на обществените поръчки

Уважаеми дами и господа,

Уведомяваме Ви, че в Регистъра на обществените поръчки са вписани следните документи, подписани цифрово от Вас:

Изходящ номер и дата на документа: Вид на документа: Предмет на поръчката: Входящ номер и дата на АОП: Дата на вписване/публикуване: Уникален идентификационен номер на документа:
1 15-14-47/29.05.2019 г.  Решение за откриване на процедура (ЗОП) "Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води от В и К оператор за нуждите на Община Искър" за срок от 36 месеца, считано от 17.09.2019 г. , съгласно Приложение №1 „Списък на обектите на Община Искър, до които ще се доставя вода“, неразделна част от Решението за откриване на процедура. Е-31-00-031924/29.05.2019 г.  29.05.2019 г.  913808


Забележки: 
1. В случай, че документът е решение за откриване на процедура, подлежаща на публикуване в ОВ на ЕС, той ще бъде публикуван в РОП заедно със съответното обявление за поръчка. 
2. Когато по процедурата има предишни вписвания, моля проверявайте коректността на посочения уникален номер на поръчката.


  С уважение:
Дирекция “Регистър и мониторинг на обществените поръчки”
Агенция по обществени поръчки
www.aop.bg
...