Юни 2024
ПоВтСрЧвПтСъНе
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

8. Потвърждение за вписване в Регистър

Относно: Потвърждение за вписване на
електронно подписани документи в
Регистъра на обществените поръчки

Уважаеми дами и господа,

Уведомяваме Ви, че в Регистъра на
обществените поръчки са вписани
следните документи, подписани цифрово
от Вас:

                №
                Изходящ номер и дата на документа:
                Вид на документа:
                Предмет на поръчката:
                Входящ номер и дата на АОП:
                Дата на вписване/публикуване:
                Уникален идентификационен номер на
документа:

                1
                15-14-44/24.04.2019 г.
                Решение за откриване на процедура
(ЗОП)
                Изпълнение на строително – монтажни
работи по проект: „Реконструкция и
рехабилитация на общинска пътна
мрежа” на обект: „Реконструкция на път
PVN 3082 /ІІ-13, Искър – Долни Дъбник/ -
/ІІІ-1307/ Искър“. Предмета на поръчката
обхваща строително-монтажни работи,
свързани с рехабилитация и
реконструкция на пътна мрежа на
територията на Община Искър. Подробно
описание на всички предвидени дейности
се съдържа в приложената към
документацията техническа
спецификация и проектна документация.
                Е-31-00-026353/24.04.2019 г.
                24.04.2019 г.
                909054 [1]

Забележки:
1. В случай, че документът е решение за
откриване на процедура, подлежаща на
публикуване в ОВ на ЕС, той ще бъде
публикуван в РОП заедно със
съответното обявление за поръчка.
2. Когато по процедурата има предишни
вписвания, моля проверявайте
коректността на посочения уникален
номер на поръчката.

  С уважение:
Дирекция “Регистър и мониторинг на
обществените поръчки”
Агенция по обществени поръчки
www.aop.bg