13. Потвърждение за вписване на електронно подписани документи в Регистъра на обществените поръчки

Уважаеми дами и господа,

Уведомяваме Ви, че в Регистъра на обществените поръчки са вписани следните документи, подписани цифрово от Вас:

Изходящ номер и дата на документа: Вид на документа: Предмет на поръчката: Входящ номер и дата на АОП: Дата на вписване/публикуване: Уникален идентификационен номер на документа:
1 15-14-46/13.05.2019 г.  Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) Изпълнение на строително – монтажни работи по проект: „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа” на обект: „Реконструкция на път PVN 3082 /ІІ-13, Искър – Долни Дъбник/ - /ІІІ-1307/ Искър“. Предмета на поръчката обхваща строително-монтажни работи, свързани с рехабилитация и реконструкция на пътна мрежа на територията на Община Искър. Подробно описание на всички предвидени дейности се съдържа в приложената към документацията техническа спецификация и проектна документация. Е-31-00-028683/13.05.2019 г.  15.05.2019 г.  910985Забележки: 
1. В случай, че документът е решение за откриване на процедура, подлежаща на публикуване в ОВ на ЕС, той ще бъде публикуван в РОП заедно със съответното обявление за поръчка. 
2. Когато по процедурата има предишни вписвания, моля проверявайте коректността на посочения уникален номер на поръчката.


  С уважение:
Дирекция “Регистър и мониторинг на обществените поръчки”
Агенция по обществени поръчки
www.aop.bg