12. Обявлението е в процес на побликуване.

TED - tenders electronic daily
 

Обявлението е в процес на публикуване

Идентификатори на обявлението
Заглавие на поръчката Изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа“ на обект „Реконструкция на път PVN 3082 /ІІ-13, Искър—Долни Дъбник/ — /ІІІ-1307/ Искър“
Заглавие на публикацията BG-Искър: Строителни и монтажни работи на пътища
Изпратено от Община Искър
Дата на получаване 13.05.19 09:01
Reception Id (вътрешен референтен номер) 19-228386-001
Вашият референтен номер TED14/2019-910985
Submission Id 20190513-005190
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2019/S 093-223946
Внимание

Обявлението, което сте изпратили за публикуване в притурката към Официален вестник на Европейския съюз (ОВ/S), ще бъде налично в базата данни TED (електронния ежедневник за обществените поръчки) днес в 9,00 ч. централноевропейско време. От посочения час нататък можете да видите публикуваното обявление, като натиснете тук: 2019/S 093-223946.

TED е базата данни за обществените поръчки на Европейския съюз. Тя е достъпна на следния адрес: http://ted.europa.eu/.

Напомняме Ви, че по силата на директивите за обществените поръчки възлагащите органи трябва да изпратят обявление за възложена поръчка, в което посочват резултатите от процедурата за възлагане, в предвидения в тези директиви срок. Можете да намерите тези директиви на следния интернет сайт: http://ted.europa.eu/.

Това е автоматично генерирано съобщение; моля, не изпращайте отговор. 
За да се свържете със Службата за публикации, използвайте връзката за контакт, посочена на страницата на SIMAP. При всяка последваща кореспонденция посочвайте вътрешния референтен номер: 19-228386-001.