Покани до определени лица по обява на обществена поръчка с предмет: „Доставка на гориво за МПС за Кметство с. Староселци”

Образци

22.07.2016 14:57:00

Покана

22.07.2016 14:53:00