Открита процедура за възлагане на обществената поръчка с предмет: “Доставка при условията на финансов лизинг на комбиниран багер-товарач за нуждите на община Искър“ - 729781